CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 431 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 259 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 29. Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 791 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 14. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 338 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 12. Cấp lại thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 373 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 17. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 465 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 4. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 1000 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư pháp Công chứng 464 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Sở Tư pháp Công chứng 719 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 772 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 20. Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 401 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 21. Hợp nhất Văn phòng Công chứng Sở Tư pháp Công chứng 400 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 22. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Công chứng 364 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 23. Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 374 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 24. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp Công chứng 373 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 25. Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 580 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 26. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư pháp Công chứng 447 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 27. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư pháp Công chứng 408 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 11. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 412 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 8. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Sở Tư pháp Công chứng 442 4 Nộp hồ sơ mức 4