Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 7 117 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Công chứng 5 102 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 5 111 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 7 621 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 5 102 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 7 104 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư pháp Công chứng 7 88
8 8. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Sở Tư pháp Công chứng 7 111 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Sở Tư pháp Công chứng 7 421 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 15 458
11 11. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 10 100 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Cấp lại thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 5 107 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 7 102
14 15. Thành lập Văn phòng Công chứng Sở Tư pháp Công chứng 20 611 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 16. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 10 110 Nộp hồ sơ mức 3
16 17. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 7 150
17 18. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Sở Tư pháp Công chứng 0 132 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 19. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Sở Tư pháp Công chứng 7 113
19 20. Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 103
20 21. Hợp nhất Văn phòng Công chứng Sở Tư pháp Công chứng 35 104 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4