Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 231
2 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 3 152
3 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 241
4 2. Hợp nhất công ty luật. Sở Tư pháp Luật sư 5 179
5 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp Luật sư 3 218
6 3. Sáp nhập Công ty luật Sở Tư pháp Luật sư 5 168
7 4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty Luật Hợp danh Sở Tư pháp Luật sư 3 232
8 4. Chuyển đổi Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Luật Hợp danh Sở Tư pháp Luật sư 5 180
9 5. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 3 164
10 5. Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty Luật Sở Tư pháp Luật sư 5 202
11 6. Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập) Sở Tư pháp Luật sư 15 194
12 6. Đăng ký hoạt động của Công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 7 180
13 7. Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Trong trường hợp Tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của Công ty Luật Hợp danh, thành viên của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư) Sở Tư pháp Luật sư 3 169
14 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Luật sư 90 115 Nộp hồ sơ mức 3
15 8. Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết) Sở Tư pháp Luật sư 3 186
16 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Luật sư 10 131 Nộp hồ sơ mức 3
17 8. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Luật sư 3 110
18 10. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 5 169
19 11. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 3 164
20 16. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 3 198