TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001225.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Luật sư 466 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.002139.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Luật sư 513 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.002384.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Luật sư 455 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.002010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 808 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.002032.000.00.00.H10 - 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 629 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.002055.000.00.00.H10 - 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp Luật sư 557 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.002079.000.00.00.H10 - 4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty Luật Hợp danh Sở Tư pháp Luật sư 611 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.002099.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 544 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.002126.000.00.00.H10 - 6. Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập) Sở Tư pháp Luật sư 536 Một phần
10 1.002153.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 552 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.002181.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 563 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.002198.000.00.00.H10 - 11. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 567 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.002218.000.00.00.H10 - 2. Hợp nhất công ty luật. Sở Tư pháp Luật sư 554 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.002234.000.00.00.H10 - 3. Sáp nhập Công ty luật Sở Tư pháp Luật sư 505 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.002398.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký hoạt động của Công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 528 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.002384.000.00.00.H10 - 21. Đă ng ký hoạt động của Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Luật sư 300 Một phần
17 1.002368.000.00.00.H10 - 22. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư 394 Toàn trình Nộp hồ sơ