CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001122.000.00.00.H10 - 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 1258 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000894.000.00.00.H10 - 2. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 517 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000890.000.00.00.H10 - 3. Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 514 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000823.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 523 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000571.000.00.00.H10 - 5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 910 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000568.000.00.00.H10 - 6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 506 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001878.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 516 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001145.000.00.00.H10 - 9. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp(Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động). Sở Tư pháp Giám định tư pháp 951 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000555.000.00.00.H10 - 11. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp Giám định tư pháp 541 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001117.000.00.00.H10 - 12. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Giám định tư pháp 478 Toàn trình Nộp hồ sơ