CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 213 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 241 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 215 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 210 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 259 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 228 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 229 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 224 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 226 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 221 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 231 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 190 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 226 4 Nộp hồ sơ mức 4