TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008926.000.00.00.H10 - Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 434 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008927.000.00.00.H10 - Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 312 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008928.000.00.00.H10 - Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 341 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008929.000.00.00.H10 - Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 367 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.008930.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 344 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008931.000.00.00.H10 - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 355 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008932.000.00.00.H10 - Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 325 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008933.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 343 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.008934.000.00.00.H10 - Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 332 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.008935.000.00.00.H10 - Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 344 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.008936.000.00.00.H10 - Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 583 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.008937.000.00.00.H10 - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 347 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.008925.000.00.00.H10 - Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại 323 Toàn trình Nộp hồ sơ