THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010830.000.00.00.H10 - 13. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 438 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.011382.000.00.00.H10 - 15. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra Sở Lao động TB&XH Người có công 88 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010801.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 741 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010813.000.00.00.H10 - 7. Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Sở Lao động TB&XH Người có công 569 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010828.000.00.00.H10 - 11. Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 593 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010806.000.00.00.H10 - 3. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 1253 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010823.000.00.00.H10 - 9. Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao động TB&XH Người có công 1586 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010802.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 1547 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010809.000.00.00.H10 - 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 1670 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010807.000.00.00.H10 - 4. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao động TB&XH Người có công 2024 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010808.000.00.00.H10 - 5. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 691 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010826.000.00.00.H10 - 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 1650 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010822.000.00.00.H10 - 8. Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Sở Lao động TB&XH Người có công 1576 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010831.000.00.00.H10 - 14. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Sở Lao động TB&XH Người có công 624 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010829.000.00.00.H10 - 12. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 957 Toàn trình Nộp hồ sơ