Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 61 Nộp hồ sơ
2 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 80
3 2. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 39
4 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 47
5 4. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 39
6 6. Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 63 Nộp hồ sơ
7 7. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 3 64 Nộp hồ sơ
8 8. Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 68 Nộp hồ sơ
9 9. Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 56 Nộp hồ sơ
10 10. Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 5 54 Nộp hồ sơ
11 11. Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 7 58