Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 102 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 494
3 2. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 66
4 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 75
5 4. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 66
6 6. Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 90 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 3 93 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 191 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 84 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 5 82 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 7 86 Nộp hồ sơ mức 3