Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 123 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 150 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 125 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 3 132 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 246 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 118 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 5 128 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 7 121 Nộp hồ sơ mức 3
9 9.Khai báo tai nạn lao động. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 74 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 40 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 30 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 38 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 39 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 37 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng B của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 34 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 3 26 Nộp hồ sơ mức 3
17 18. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 3 37 Nộp hồ sơ mức 3