THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010936.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 619 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010937.000.00.00.H10 - 8. Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 413 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000025.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 719 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.010935.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nghiện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 915 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000027.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 816 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000032.000.00.00.H10 - 3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 850 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000036.000.00.00.H10 - 4. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 798 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000091.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 813 Toàn trình Nộp hồ sơ