Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 18 403
2 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 64
3 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 48
4 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 56
5 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 53
6 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 53
7 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động TB&XH Việc làm 10 54
8 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 64
9 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 49
10 10. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 23 59
11 11. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 10 55 Nộp hồ sơ
12 12. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 10 58 Nộp hồ sơ
13 13. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 10 52 Nộp hồ sơ
14 14.1 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành) Sở Lao động TB&XH Việc làm 3 60 Nộp hồ sơ
15 14.2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với chuyên gia) Sở Lao động TB&XH Việc làm 3 50
16 14.3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với lao động kỹ thuật) Sở Lao động TB&XH Việc làm 3 49
17 15. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 56 Nộp hồ sơ
18 16. Thu hồi giấy phép lao động. Mã số hồ sơ Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 23
19 17. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 61 Nộp hồ sơ
20 18.1 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 8 58 Nộp hồ sơ