TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009874.000.00.00.H10 - 12. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 621 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000105.000.00.00.H10 - 4. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 1195 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001853.000.00.00.H10 - 2.2.Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Việc làm 70 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.009811.000.00.00.H10 - 10. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh) Sở Lao động TB&XH Việc làm 544 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000219.000.00.00.H10 - 5.3 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 500 người lao động Việt Nam trở lên) Sở Lao động TB&XH Việc làm 668 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.009873.000.00.00.H10 - 11. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 534 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.000459.000.00.00.H10 - 6. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 4500 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000219.000.00.00.H10 - 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 100 lao động ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 952 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000219.000.00.00.H10 - 5.2. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 100 đến dưới 500 người lao động) Sở Lao động TB&XH Việc làm 689 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001881.000.00.00.H10 - 9. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 644 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001865.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 729 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001853.000.00.00.H10 - 2.1. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Việc làm 1137 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001823.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 889 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000205.000.00.00.H10 - 7. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 1101 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000192.000.00.00.H10 - 8. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 1001 Một phần Nộp hồ sơ