Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 18 2500
2 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 781
3 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 144
4 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 147
5 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động TB&XH Việc làm 10 910
6 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 792
7 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 153
8 10. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 23 158 Nộp hồ sơ mức 3
9 11. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 7 146 Nộp hồ sơ mức 3
10 12. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 5 506 Nộp hồ sơ mức 3
11 13. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 5 132 Nộp hồ sơ mức 3
12 14.1 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành) Sở Lao động TB&XH Việc làm 3 156 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 14.2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với chuyên gia) Sở Lao động TB&XH Việc làm 3 147 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 14.3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với lao động kỹ thuật) Sở Lao động TB&XH Việc làm 3 722 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 15. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 1 160 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 2 3741 Nộp hồ sơ mức 3
17 17.1 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 8 153 Nộp hồ sơ mức 3
18 17.2 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 8 122 Nộp hồ sơ mức 3
19 18.1 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài ( dưới 500 lao động ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 30 132 Nộp hồ sơ mức 3
20 18.2 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài ( từ 500 lao động trở lên ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 60 123 Nộp hồ sơ mức 3