Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 18 4719
2 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 2 927
3 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 2 792
4 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 2 289
5 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 2 287 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 1 659 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 10 1060
8 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 1 1644
9 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 1 289 Nộp hồ sơ mức 3