CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001561.000.00.00.H10 - 16.Cấp giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 4030 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001632.000.00.00.H10 - 17. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 515 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001549.000.00.00.H10 - 19. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương. Sở Công thương Điện 487 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001266.000.00.00.H10 - 21. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 493 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001724.000.00.00.H10 - 23. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 537 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001617.000.00.00.H10 - 18. Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công thương Điện 780 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000621.000.00.00.H10 - 25. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1375 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000643.000.00.00.H10 - 26. Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1564 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000638.000.00.00.H10 - 27. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 1427 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001249.000.00.00.H10 - 22. Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 761 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001535.000.00.00.H10 - 20. Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 790 Toàn trình Nộp hồ sơ