Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 24. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chit tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Sở Công thương Điện 10 417 Nộp hồ sơ mức 4
2 16.Cấp giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 10 3397 Nộp hồ sơ mức 4
3 17. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 10 26 Nộp hồ sơ mức 4
4 18. Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công thương Điện 10 320 Nộp hồ sơ mức 4
5 19. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương. Sở Công thương Điện 10 29 Nộp hồ sơ mức 4
6 20. Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 10 224 Nộp hồ sơ mức 4
7 21. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 10 27 Nộp hồ sơ mức 4
8 22. Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 10 280 Nộp hồ sơ mức 4
9 23. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 10 28 Nộp hồ sơ mức 4
10 25. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 7 859 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 5 1129 Nộp hồ sơ mức 4
12 27. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện 5 967 Nộp hồ sơ mức 4
13 28. Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Điện 5 253 Nộp hồ sơ mức 4
14 29. Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Sở Công thương Điện 3 265 Nộp hồ sơ mức 4