TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.002758.000.00.00.H10 - 9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 689 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000652.000.00.00.H10 - 11. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 653 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001547.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 1862 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001175.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Sở Công thương Hóa chất 1235 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.011506.000.00.00.H10 - 12. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 648 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.011507.000.00.00.H10 - 13. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 605 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001172.000.00.00.H10 - 8.Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Sở Công thương Hóa chất 891 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001161.000.00.00.H10 - 10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 1427 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.011508.000.00.00.H10 - 14. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 553 Toàn trình Nộp hồ sơ