Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 228
2 1. Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 25
3 2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 202
4 3. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 12 146
5 4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 192
6 5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 172
7 6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 170
8 7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 157
9 8. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 183
10 9. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 165
11 10. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 2 179
12 11. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 2 163
13 12. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 2 158
14 13. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 195
15 14. Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 182
16 15. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 179
17 16. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 15 208
18 17. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 1 200
19 18. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 15 205
20 19. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phú Riềng Tư pháp - Cấp huyện 15 178