THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000880.000.00.00.H10 - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Phú Riềng Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3045 Một phần
2 2.000955.000.00.00.H10 - Chỉnh lý trang 3 và 4 : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Phú Riềng Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3573 Một phần
3 2.000955.000.00.00.H10 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Phú Riềng Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 2922 Một phần
4 1.003877.000.00.00.H10 - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Phú Riềng Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 2960 Một phần
5 1.003877.000.00.00.H10 - Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Phú Riềng Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3670 Một phần
6 2.000880.000.00.00.H10 - 33.3. (theo QĐ 1632) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổchức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, củ nhóm người sử dụngđất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Chỉnh lý Trang 3,4-Không thuế). Tổng số ngày xử lý: 7 ngày Huyện Phú Riềng Đất đai 5248 Một phần
7 2.000983.000.00.00.H10 - 14.1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Không thuế, từ 01 đến 10 GCN) Huyện Phú Riềng Đất đai (STNMT) 2557 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4562 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4766 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4774 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4807 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4612 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4585 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4508 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4534 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4555 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4831 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5697 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5308 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5519 Toàn trình Nộp hồ sơ