THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5006 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4562 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4766 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4698 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4773 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4807 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4612 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4584 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4508 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4534 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4555 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4738 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4831 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5691 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5400 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5432 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5525 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5697 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5376 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 5535 Toàn trình Nộp hồ sơ