TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 9562 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 11423 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12399 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12300 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 9035 Một phần
6 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14191 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13011 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14042 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12844 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14642 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13821 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14203 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 14756 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12769 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 12646 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 15921 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13518 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 13277 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 11981 Toàn trình Nộp hồ sơ