Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1536
2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1532
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 12 1027
4 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Có thuế) Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1631
5 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 2207
6 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 2370
7 (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1096
8 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 1476
9 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh đã cấp Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 741
10 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận.(Có thuế) Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1312
11 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 25 1056
12 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 20 1199
13 Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 25 1213
14 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 514