TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2782 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3081 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3256 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2876 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4254 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3007 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2817 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005097.000.00.00.H10 - 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2848 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.005106.000.00.00.H10 - 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3037 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2836 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.006445.000.00.00.H10 - 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2811 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2790 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2838 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2922 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3681 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3598 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4321 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4271 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4380 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4386 Một phần Nộp hồ sơ