CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3880 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3584 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3510 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3262 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3311 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3197 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3162 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 17. Giải thể trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3237 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3179 2
10 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3188 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3223 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3097 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3165 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3261 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3137 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3201 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 10. Giải thể trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3248 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3131 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2456 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2416 2