Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 1 352
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 1 239
3 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 1 248
4 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 1 249
5 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 25 238
6 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 25 229
7 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 25 237
8 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 1 238
9 Công nhận ban vận động thành lập hội. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 245
10 Thành lập hội Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 242 Nộp hồ sơ mức 3
11 Phê duyệt điều lệ hội. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 241
12 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 240
13 Đổi tên hội Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 240
14 Hội tự giải thể Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 227
15 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 25 225
16 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 40 234
17 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 238
18 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 15 238
19 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 30 240
20 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ 15 255