TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002363.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 376 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000815.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 10466 Một phần
3 2.000843.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 9403 Một phần
4 2.000992.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 9989 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000884.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 7847 Một phần
6 2.000884.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 9260 Một phần
7 2.000913.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 7798 Một phần
8 2.000927.000.00.00.H10 - Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5489 Một phần
9 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5294 Một phần
10 2.001008.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5552 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001044.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5476 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001050.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 6254 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001052.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 3856 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000424.000.00.00.H10 - Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5661 Một phần
15 2.001923.000.00.00.H10 - Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 6525 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001520.000.00.00.H10 - Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 5210 Một phần Nộp hồ sơ