THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12677 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 11600 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 9754 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 4523 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001669.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 348 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002190.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 372 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.005462.000.00.00.H10 - Thủ tục phục hồi danh dự Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 346 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 9279 Một phần
9 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 13510 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 13762 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 16186 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12873 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12981 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14980 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14423 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12498 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12211 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14061 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14871 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 13056 Toàn trình Nộp hồ sơ