Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 7
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 6
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 4
4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3081
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 3625
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 3667
7 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 5121
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 4
9 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 7
10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2702
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3416
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 4005
13 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2580 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 3113 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 3885 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3570
17 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 2245
18 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 3824
19 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 1963
20 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1818 Nộp hồ sơ mức 3