Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 6312
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 15 8655
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 6861
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 15 7127
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 15 8438
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 5 73
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Chơn Thành Tư pháp 3 6693
8 Đăng ký giám hộ cử Huyện Chơn Thành Tư pháp 5 8006
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 2 8610
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Chơn Thành Tư pháp 3 6365
11 Cải chính hộ tịch Huyện Chơn Thành Tư pháp 3 6923
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 7799
13 Xác định lại dân tộc Huyện Chơn Thành Tư pháp 3 4148
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 12 6120 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 12 7913 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 8737
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 5 6834
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Chơn Thành Tư pháp 5 7759
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 5 6953
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 5 8282