Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 451
2 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 374
3 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 379
4 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 366
5 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 60 354
6 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 358
7 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 23 363
8 Điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 23 355
9 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 356
10 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND cấp huyện phê duyệt). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 359
11 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 356 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 387 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 369 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Thẩm định và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 386 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 356
16 Giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 368
17 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 368