Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 1 9606 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 15 12178 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 1 9575 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 15 9809 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 15 11353 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 5 1818 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 3 9436
8 Đăng ký giám hộ Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 5 10156 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 2 11305 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 3 9201 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 3 9152 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 1 9993
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 3 6409 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 12 8883 Nộp hồ sơ mức 4
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 12 10713 Nộp hồ sơ mức 4
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 1 11711 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 5 9732 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 5 10761 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 5 9834 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 5 11179 Nộp hồ sơ mức 3