Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 909
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 923
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 973
4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 1517
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 946
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1190
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1286
8 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 819
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 980
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 998
11 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 928
12 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 571
13 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 992
14 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 548
15 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 528
16 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1054
17 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 627
18 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1021
19 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 700
20 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 901