Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Mua hoá đơn lẻ Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 199
2 Mua quyển hoá đơn Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 200
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3 4953 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3 4698 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 1 2422 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3 2989 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3 3731 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 3064
9 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 1852 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5 3070
11 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 2266
12 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 1812
13 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 3382
14 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5 2008 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 4911 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 3542 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 3683 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 3921
19 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 2302
20 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 3044