Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 518
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 458
3 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 12 400
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 437
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 439
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 443
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 423
8 16. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 15 451
9 17. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 440
10 18. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 15 456
11 19. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 15 425
12 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 3 400
13 21. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 2 357
14 Đăng ký giám hộ cử Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 5 217
15 Thay đổi hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 3 346
16 Cải chính hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 3 226
17 Bổ sung hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 252
18 Xác định lại dân tộc Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 3 240
19 23. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 12 363
20 24. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Bình Long Tư pháp - Cấp huyện 1 356