CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3441 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3153 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3080 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2813 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2849 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2732 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2727 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 17. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2807 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2777 2
10 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2715 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2797 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2661 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2726 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2782 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2665 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2752 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 10. Giải thể trường tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2807 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2670 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2045 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 1994 2