THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5244 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002483.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4919 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 3.000182.000.00.00.H10 - 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4963 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4995 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.004444.000.00.00.H10 - 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4745 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4686 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4633 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001818.000.00.00.H10 - 17. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4465 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4568 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001839.000.00.00.H10 - 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4836 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001837.000.00.00.H10 - 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4539 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001824.000.00.00.H10 - 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4539 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004555.000.00.00.H10 - 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4514 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.001842.000.00.00.H10 - 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4682 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4623 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4625 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4464 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4539 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3826 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3933 Toàn trình Nộp hồ sơ