Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 2099 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1783 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1719 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1783 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 15 1743 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 15 1754 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 15 1726 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 25 1757 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1723 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Thành lập hội Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1795 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 30 1797 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1690 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 30 1718 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Hội tự giải thể Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1748 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1744 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 30 1807 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1739 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 10 1683 Nộp hồ sơ mức 3
19 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1737 Nộp hồ sơ mức 3
20 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 10 1749 Nộp hồ sơ mức 3