Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 785
2 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 636
3 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 9 644
4 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 570
5 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 40 576
6 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện). Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 582
7 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 16 601
8 Điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 16 570
9 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện). Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 7 565
10 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND cấp huyện phê duyệt). Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 606
11 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 566 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 611 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên). Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 14 604
14 Thẩm định và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên). Thị xã Bình Long Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 14 608