CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhôm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp mới Giấy chứng nhận-Không thuế). Tổng số ngày xử lý: 10 ngày Thị xã Bình Long Đất đai 5199 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 34.1 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (Không thuế) Thị xã Bình Long Đất đai 4772 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 23.1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không thuế) Thị xã Bình Long Đất đai 4510 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 37.1 (Chỉnh lý trang 4) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Thị xã Bình Long Đất đai 6100 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 35.2 (Cấp mới GCN) Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Thị xã Bình Long Đất đai 6067 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (Có thuế). Thị xã Bình Long Đất đai 4701 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 36.2 (Cấp mới GCN) Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Thị xã Bình Long Đất đai 5925 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 22.1 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Không thuế). Thị xã Bình Long Đất đai 5261 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 35. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cấp mới Giấy chứng nhận). Thị xã Bình Long Đất đai 4651 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 21.2. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Thị xã Bình Long Đất đai 6168 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 29.1 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp(Không thuế) Thị xã Bình Long Đất đai 4502 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 18.1. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, có thuế). Thị xã Bình Long Đất đai 5959 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 24. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.( Thẩm quyền Văn Phòng Tỉnh) Thị xã Bình Long Đất đai 4540 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 36.1 (Chỉnh lý trang 4) Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Thị xã Bình Long Đất đai 5893 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Thị xã Bình Long Đất đai 6618 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 12.2a. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Cấp mới Giấy chứng nhận. Thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Đất đai 3731 2
17 35.1. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4). Thị xã Bình Long Đất đai 4701 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 21.3. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách lớn hơn 10 thửa) Thị xã Bình Long Đất đai 5954 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 34. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Có thuế) Thị xã Bình Long Đất đai 4644 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 23. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (có thuế) Thị xã Bình Long Đất đai 4637 3 Nộp hồ sơ mức 3