CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5759 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 4392 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5134 3 Nộp hồ sơ mức 3