Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 1 6627
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 15 9253
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 1 7173
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 15 7452
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 15 8795
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 5 227
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Bình Long Tư pháp 3 7005
8 Đăng ký giám hộ Thị xã Bình Long Tư pháp 5 8316
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 2 8911
10 Thay đổi hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp 3 6699
11 Cải chính hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp 3 7227
12 Bổ sung hộ tịch Thị xã Bình Long Tư pháp 1 8109
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thị xã Bình Long Tư pháp 3 4482
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 12 6498 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 12 8272 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Bình Long Tư pháp 1 9097
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 5 7233
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Bình Long Tư pháp 5 8133
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 5 7306
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Tư pháp 5 8610