THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3653 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3744 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3695 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3139 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3093 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 2857 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 2876 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 2836 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 2444 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 7472 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 7267 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 7127 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 6835 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 5678 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 6972 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 10978 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 11658 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 12014 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 15138 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 2743 Toàn trình Nộp hồ sơ