Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3 3048 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 6 3266 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 5 1989
4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 5 2461
5 4. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3,5 3427 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3,5 3183 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 6. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3,5 1831 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3,5 2825 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 8. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3,5 308 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Đăng ký tổ chức lễ hội. Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 10 338 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Thông báo tổ chức lễ hội. Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 10 342 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 2 1714 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 20 2059 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 10 3356 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 15. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 13 2336 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 20 2292 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 10 7577 Nộp hồ sơ mức 3
18 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 10 1673 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 5 9195 Nộp hồ sơ mức 3
20 18. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 13 2046 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4