Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 6619
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 9235
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 7164
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 7445
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 8785
6 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 6995
7 Đăng ký giám hộ cử Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 8300
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 2 8899
9 Thay đổi hộ tịch Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 6683
10 Cải chính hộ tịch Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 7220
11 Bổ sung hộ tịch Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 8095
12 Xác định lại dân tộc Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 4467
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 12 6492 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 12 8259 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 9089
16 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 7219
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 8118
18 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 7284
19 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 8599
20 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 4281