THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 3751 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4574 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4503 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4950 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4820 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000880.000.00.00.H10 - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Lộc Ninh Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3045 Một phần
7 2.000955.000.00.00.H10 - Chỉnh lý trang 3 và 4 : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Lộc Ninh Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3572 Một phần
8 2.000955.000.00.00.H10 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Lộc Ninh Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 2922 Một phần
9 1.003877.000.00.00.H10 - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Lộc Ninh Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 2960 Một phần
10 1.003877.000.00.00.H10 - Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Lộc Ninh Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3669 Một phần
11 2.000880.000.00.00.H10 - 33.3. (theo QĐ 1632) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổchức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, củ nhóm người sử dụngđất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Chỉnh lý Trang 3,4-Không thuế). Tổng số ngày xử lý: 7 ngày Huyện Lộc Ninh Đất đai 5248 Một phần
12 2.001839.000.00.00.H10 - 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4836 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001837.000.00.00.H10 - 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4539 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004555.000.00.00.H10 - 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4514 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001842.000.00.00.H10 - 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4682 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4623 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4625 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4464 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 4539 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 3826 Một phần Nộp hồ sơ