Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1642 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1362 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1311 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1370 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1331 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1334 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1293 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 25 1322 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1306 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Thành lập hội Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1370 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 30 1408 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1283 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 30 1306 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Hội tự giải thể Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1326 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1330 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 30 1400 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 30 1315 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 10 1268 Nộp hồ sơ mức 3
19 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1325 Nộp hồ sơ mức 3
20 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 10 1338 Nộp hồ sơ mức 3