TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5027 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
2 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5043 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
3 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5432 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
4 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 4841 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
5 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5653 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5251 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
7 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5336 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
8 1.003399.000.00.00.H10 - 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 2817 Một phần
9 3.000175.000.00.00.H10 - Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 2781 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.011471.000.00.00.H10 - Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 288 Toàn trình Nộp hồ sơ