TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 9984 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12883 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 11798 Một phần
4 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 15185 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14622 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12685 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12451 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14313 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 15088 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13258 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14494 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13473 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14644 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 9502 Một phần
15 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13758 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13984 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 16575 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13080 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13198 Một phần Nộp hồ sơ