Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 1017
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 926
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 1036
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 977
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 969
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 15 971
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 930
8 Đăng ký giám hộ cử UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 720
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 2 871
10 Thay đổi hộ tịch UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 838
11 Cải chính hộ tịch UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 767
12 Bổ sung hộ tịch UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 739
13 Xác định lại dân tộc UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 3 729
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 12 928
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 12 936
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 1 934
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 797
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 807
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 830
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Lộc Ninh Tư pháp 5 805