Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3 494 Nộp hồ sơ
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3 452 Nộp hồ sơ
3 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 1 426 Nộp hồ sơ
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3 403 Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3 417 Nộp hồ sơ
6 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 407
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 384 Nộp hồ sơ
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 417
9 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 406
10 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 404
11 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 386
12 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 390 Nộp hồ sơ
13 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 395 Nộp hồ sơ
14 Đăng ký đổi tên hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 387 Nộp hồ sơ
15 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 378 Nộp hồ sơ
16 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 374
17 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 369
18 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 368
19 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 372
20 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi UBND Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 374