Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 522
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 463
3 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 12 402
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 441
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 246
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 245
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 227
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 442
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 234
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 2 257
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 2 240
12 12. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 2 228
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 268
14 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 446
15 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 426
16 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 15 455
17 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 1 444
18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 15 460
19 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 15 431
20 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Gia Mập Tư pháp - Cấp huyện 3 403