Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Lượt xem
1 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 143
2 2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 133
3 4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 132
4 5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 126
5 6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 121
6 7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 118
7 8. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 130
8 9. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 122
9 10. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 132
10 11. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 115
11 12. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 117
12 13. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 139
13 14. Cấp bản sao từ hộ tịch Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 121
14 15. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 131
15 16. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 140
16 17. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 135
17 18. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 139
18 19. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 120
19 20. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Cấp huyện Bù Gia Mập 2 122