Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.0. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 1 1239
2 31. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 15 3917
3 32.1. (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 12 3118
4 32. (In GCN) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 15 2572
5 24.1. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh đã cấp Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 10 2136
6 24. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 10 2867
7 36. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 10 3672
8 22.1. (Không thuế) Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 7 1914 Nộp hồ sơ mức 3
9 22. (Có thuế ) Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 12 2508 Nộp hồ sơ mức 3
10 13. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 20 1080
11 4.1. Cung cấp dữ liệu đất đai Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 3 1038
12 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 15 3426
13 6.0. (In GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 15 2913 Nộp hồ sơ mức 3
14 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 7 2919 Nộp hồ sơ mức 3
15 8.0 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Có thuế) Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 15 2928 Nộp hồ sơ mức 3
16 14.0. (Có thuế) Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 15 2487
17 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 25 2214
18 17. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 5 3635
19 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 10 1564 Nộp hồ sơ mức 3
20 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Huyện Bù Gia Mập Đất đai - Cũ 3 1087