CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 9192 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 4073 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 8781 Một phần
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12950 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13231 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15633 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12342 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12515 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14442 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13950 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 11695 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13508 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 14315 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12487 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13695 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12677 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 13849 Một phần Nộp hồ sơ