Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 9732 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15 12309 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 9681 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15 9910 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 15 11470 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 1868 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 3 9538
8 Đăng ký giám hộ Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 10218 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 2 11401 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 3 9305 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 3 9216 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 10050
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 3 6471 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12 8989 Nộp hồ sơ mức 4
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 12 10826 Nộp hồ sơ mức 4
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 11811 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 9838 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 10865 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 9923 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 11283 Nộp hồ sơ mức 3