CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Gia Mập Công thương 3910 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Gia Mập Công thương 3657 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Bù Gia Mập Công thương 3837 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Gia Mập Công thương 3746 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Gia Mập Công thương 3710 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Công thương 2907 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Công thương 2879 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Bù Gia Mập Công thương 2883 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Công thương 2944 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Công thương 7436 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Công thương 7987 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Công thương 7996 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Gia Mập Công thương 9380 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Công thương 6987 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Công thương 7463 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Công thương 7913 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Công thương 6469 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Bù Gia Mập Công thương 7744 3 Nộp hồ sơ mức 3