Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 5243
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 4277
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 15 5461
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 4619
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 15 4854
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 15 5843
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 3 4417
8 Đăng ký giám hộ cử UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 5 5494
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 2 5793
10 Thay đổi hộ tịch UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 3 3834
11 Cải chính hộ tịch UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 3 4383
12 Bổ sung hộ tịch UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 5324
13 Xác định lại dân tộc UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 3 2388
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 12 4008 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 12 5319 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 5882
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 5 4310
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 5 5191
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 5 4680
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 5 5574