Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2944
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3485
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3542
4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 4993
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2565
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3289
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3875
8 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2450 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2979 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3763 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3448
12 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 123
13 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 2115
14 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 3698
15 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 1828
16 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1680 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3547
18 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1967
19 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3901
20 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2436