Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 118
2 Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 117
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 4849 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 4385 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 1 2328 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 2888 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 3635 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 2971
9 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 1760 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 2980
11 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 2180
12 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 1725
13 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 3295
14 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 1923 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 4827 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 3464 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 3593 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 3836
19 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 2220
20 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 2952