Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 69 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 4217
3 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 3544 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 30 274 Nộp hồ sơ mức 3
5 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 4073 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 30 293 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 4833 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 4709 Nộp hồ sơ mức 3
9 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 30 297 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 6882 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 30 301 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 4590 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 6234 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 2012 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 3753 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 2782 Nộp hồ sơ mức 3
17 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 30 2192 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 3056 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 5932 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 3 2908 Nộp hồ sơ mức 3