Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3 3083 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 6 3291 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 5 2011
4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 5 2477
5 4. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3,5 3446 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3,5 3207 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 6. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3,5 1853 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3,5 2844 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 8. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3,5 317 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Đăng ký tổ chức lễ hội. Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 10 346 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Thông báo tổ chức lễ hội. Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 10 350 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 2 1738 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 20 2083 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 10 3380 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 15. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 13 2356 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 20 2316 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 8 7598 Nộp hồ sơ mức 4
18 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 10 1693 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 4 9210 Nộp hồ sơ mức 4
20 18. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 13 2063 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4