Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 1009
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 919
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 15 1023
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 970
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 15 956
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 15 962
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 921
8 Đăng ký giám hộ cử UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 712
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 2 866
10 Thay đổi hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 833
11 Cải chính hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 763
12 Bổ sung hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 733
13 Xác định lại dân tộc UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 728
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 12 920
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 12 925
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 931
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 788
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 802
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 823
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 800