Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1175 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 17 660 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1012 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 673 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trường đến của bậc THCS Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 1 1037 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 621 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trường đi của bậc THCS Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 1 1349 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 20 625 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 964 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 647 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 25 639 Nộp hồ sơ mức 3
12 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 531 Nộp hồ sơ mức 3
13 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 20 650 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 514 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 631 Nộp hồ sơ mức 3
16 11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 647 Nộp hồ sơ mức 3
17 12. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 560 Nộp hồ sơ mức 3
18 13. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 616 Nộp hồ sơ mức 3
19 14. Thủ tục giải thể trường tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 631 Nộp hồ sơ mức 3
20 15. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 10 571 Nộp hồ sơ mức 3