CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3865 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3566 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3492 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3246 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3288 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3175 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3142 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 17. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3214 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3163 2
10 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3166 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3201 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3076 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3148 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3236 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3116 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3184 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 10. Giải thể trường tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3226 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3111 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2437 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2399 2