THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 6222 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5928 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5833 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5885 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5602 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5722 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4853 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5311 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000356.000.00.00.H10 - Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3977 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4866 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4906 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5072 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5069 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4991 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5093 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5963 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5111 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5003 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4829 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4807 Toàn trình Nộp hồ sơ